Kancelaria Adwokacka Artykuły
2017-02-05

Koniec z akcjami w formie dokumentu spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych?

Wkrótce prawdopodobnie zakończy się epoka akcji w formie dokumentu niepublicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych (czyli tych „zwykłych” S.A. i S.K.A. – na koniec 2015 r. w REGON było zarejestrowanych 11.380 S.A. i 4.699 S.K.A.)

Wkrótce prawdopodobnie zakończy się epoka akcji w formie dokumentu niepublicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych (czyli tych „zwykłych” S.A. i S.K.A. – na koniec 2015 r. w REGON było zarejestrowanych 11.380 S.A. i 4.699 S.K.A.) Chodzi o projekt z 20.01.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej.Link do projektu poniżej.
 
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12294656/12410400/12410401/dokument...
 
Z przebiegiem prac nad tym projektem możecie natomiast zapoznać za pośrednictwem Rządowego Procesu Legislacyjnego.
 
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294656
 
Zgodnie z projektowanym art. 328 § 1 k.s.h., akcje nie mogą mieć formy dokumentu (akcje zdematerializowane). Moc obowiązująca niezdematerializowanych dokumentów akcji wydanych przez spółkę akcyjną lub spółkę komandytowo-akcyjną wygaśnie z mocy prawa z chwilą wejścia w życie ustawy nowelizującej. Akcje zdematerializowane będą rejestrowane w rejestrze akcjonariuszy (jawnym dla spółki i każdego akcjonariusza). Ewentualnie, w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.Rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony w postaci elektronicznej przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
 
Spółki akcyjne lub spółki komandytowo-akcyjne same będą decydowały (w uchwale walnego zgromadzenia), który podmiot będzie obsługiwał je w zakresie rejestru akcjonariuszy. Oczywiście, podmiot ten nie będzie czynił tego za darmo. Pojawi się zatem nowy koszt w działalności S.A. i S.K.A.Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy nie będzie miał obowiązku badania prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu w tym rejestrze, chyba że poweźmie lub powinien był powziąć w tym względzie uzasadnione wątpliwości. Podmiot prowadzący będzie mógł samodzielnie korygować oczywiste błędy we wpisach do rejestru akcjonariuszy.
 
Przeniesienie akcji zdematerializowanej lub ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego nastąpi z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu. Będzie miał on zatem charakter konstytutywny.
 
To tylko niektóre zmiany, które zostały zaproponowane przez Ministra Sprawiedliwości. :) W pozostałym zakresie, odsyłamy do projektu ustawy! :)
Pozdrawiamy serdecznie!
 
Wpis ten nie stanowi opinii lub porady prawnej w rozumieniu obowiązującego prawa. Ma on wyłącznie informacyjny charakter, stanowiąc wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze. Autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Szeroka sieć powiązań i współpraca z różnymi specjalistami pozwala nam rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy prawne naszych Klientów.

KONTAKT Kontakt do nas