Kancelaria Adwokacka Artykuły
2017-03-04

Poradnik Rozwodowy - cz. III (przesłanki orzeczenia rozwodu)

Dziś w ramach naszego Poradnika Rozwodowego (cz. III) zajmiemy się przesłankami orzeczenia rozwodu.

Dziś w ramach naszego Poradnika Rozwodowego (cz. III) zajmiemy się przesłankami orzeczenia rozwodu.
 
Zgodnie przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.  Warto zatem zadać ogólne pytanie, co należy rozumieć przez pojęcie "pożycie" oraz kiedy można mówić o jego zupełnym i trwałym rozkładzie?
 
Pożycie to wspólnota duchowa, fizyczna i gospodarcza.  
 
wspólnocie duchowej pomiędzy małożonkami można mówić wtedy, gdy między nimi istnieje wzajmny i pozytywny stosunek uczuciowy - miłość. Z miłością w sposób oczywisty związane są takie wartości, jak np.: szacunek, szczerość, lojalność, wyrozumiałość, respektowanie osobistych cech i potrzeb współmałżonka oraz gotowość do ustępstw i kompromisów.
 
Przez wspólnotę fizyczną należy rozumieć utrzymywanie stosunków płciowych.
 
Wspólnota gospodarcza sprowadza się natomiast do wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego, z czym łączy się też wspólne zamieszkiwanie.
 
Zupełny rozkład pożycia oznacza zerwanie wszelkich więzi łączących małżonków, tj. więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. 
 
Trwały rozkład pożycia oznacza, iż pomiędzy małżonkami nie jest możliwy powrót do wspólnoty małżeńskiej we wszystkich płaszczyznach – duchowej, fizycznej, materialnej. Przesłanki zupełności i trwałości rozkładu pożycia muszą wystąpić łącznie. O uwzględnieniu powództwa rozwodowego decyduje stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Trwały i zupełny rozkład pożycia może być procesem długofalowym (np. wieloletnie narastanie konfliktu), jak też bardzo krótkim (zdrada małżonka).


Rozkład pożycia należy ściśle łączyć z niewywiązywaniem się z obowiązków małżeńskich. Zgodnie przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie, są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Małżonkowie zobowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.Niewywiązywanie się z obowiązków małżeńskich może doprowadzić do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia.
 
Przyczyny rozkładu pożycia można podzielić na zawinione i niezawinione. Każda przyczyna musi być oceniona w oparciu o dokładną analizę konkretnego przypadku. Poniżej przedstawiamy przykładowe zawinone i niezawionione przyczyny rozkładu pożycia. 
 
A) Zawinione – umyślne albo nieumyślne (niedbalstwo albo lekkomyślność):
 
1. zdrada małżeńska – cudzołóstwo, ale także drobniejsze akty niewierności jak pocałunki, wyznawanie miłości, flirtowanie i inne nazbyt bliskie więzi emocjonalne i uczuciowe z osobą trzecią, które wykraczają poza granice przyjętej normalnie obyczajowości i przyzwoitości;
2. agresja fizyczna i słowna;
3. znęcanie się psychiczne;
4. negatywne relacje z rodziną drugiego małżonka;
5. nieróbstwo;
6. porzucenie, opuszczenie małżonka;
7. długotrwałe odmawianie współżycia;
8. pomawianie małżonka;
9. nielojalność wobec małżonka;
10. uzależnienie od alkoholu, narkotyków, Internetu;
11. zmiana religii.
 
B) Niezawinione:
 
1. zasadnicza różnica światopoglądów i charakterów;
2. choroba, w tym choroba psychiczna;
3. bezpłodność.
 
To tyle na dziś. Życzymy Wam miłego dnia! :)
 
Wpis ten nie stanowi opinii lub porady prawnej w rozumieniu obowiązującego prawa. Ma on wyłącznie informacyjny charakter, stanowiąc wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze. Autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Szeroka sieć powiązań i współpraca z różnymi specjalistami pozwala nam rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy prawne naszych Klientów.

KONTAKT Kontakt do nas