Kancelaria Adwokacka Artykuły
2017-05-16

Poradnik Rozwodowy - cz. VI (alimenty od byłego małżonka, sposób korzystania ze wspólnego mieszkania, podział majątku wspólnego)

Dziś w ramach naszego przedostatniego (jak ten czas szybko leci...) Poradnika Rozwodowego (cz. VI) przeanalizujemy zagadnienia: alimentów od byłgo małżonka, sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania oraz podziału majątku wspólnego.

Dziś w ramach naszego przedostatniego (jak ten czas szybko leci...) Poradnika Rozwodowego (cz. VI) przeanalizujemy zagadnienia: alimentów od byłgo małżonka, sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania oraz podziału majątku wspólnego.
 
Alimenty od byłego małżonka
 
Od byłego małżonka można żądać alimentów w dwóch przypadkach:
 
1) małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.
 
"niedostatku" należy mówić wówczas, gdy osoba nie może własnymi siłami (samodzielnie) zaspokoić swoich usprawiedliwionych, podstawowych potrzeb. Do usprawiedliwionych potrzeb zaliczyć należy np. potrzeby mieszkaniowe oraz potrzeby związane ochroną własnego zdrowia. Niedostatek (w dużym uproszczeniu) to życie na skraju nędzy, biedy, minimum egzystencji lub nawet poniżej tego minimum!
 
2) jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. 
 
W tym przyapdku, nie wymaga się, aby małżonek niewinny był w niedostatku. Wystarczy, że w sposób istotny rozwód zmienia sytuację finansową małżonka niewinnego, np. powoduje konieczność wynajęcia mieszkania przy jednoczesnej utracie finansowania, uzyskiwanego przez byłego (wyłącznie winnego) małżonka. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. W sytuacji, w której zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży ten pięcioletni termin.
 
 
Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania
 
Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania (np. sąd ustala, iż największy pokój będzie przysługiwał byłej żonie, której powierzono władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, natomiast mniejszy pokój byłemu mężowi, któremu tę władzę ograniczono) przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Sąd uwzględni przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej
 
W praktyce, byli małżnkowie często korzystają ze wspólnego mieszkania po rozwodzie.  Nierzadko bowiem żadnego z rozwiedzionych małżonków nie stać na zakup nowego nowego lokalu lub na jego najem. 
 
W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron, sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również (jeśli jest to możliwe) o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego. 
 
 
Podział majątku wspólnego
 
Na wniosek jednego z małżonków, sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W praktyce, podział majątku wspólnego w toku postępowania rozwodowego jest możliwy, jeżeli strony mają gotowe porozumienie co do podziału tego majątku. Brak porozumienia skutkuje tym, iż podział majątku będzie musiał nastąpić dopiero w innym postępowaniu sądowym (postępowanie o  o podział majątku wspólnego).
 
To tyle na dziś! :) Do przeczytania! :) 
 
Wpis ten nie stanowi opinii lub porady prawnej w rozumieniu obowiązującego prawa. Ma on wyłącznie informacyjny charakter, stanowiąc wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze. Autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Szeroka sieć powiązań i współpraca z różnymi specjalistami pozwala nam rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy prawne naszych Klientów.

KONTAKT Kontakt do nas