Kancelaria Adwokacka Artykuły
2014-02-23

Usiłowanie spożycia alkoholu?

Mandat za usiłowanie spożycia alkoholu wbrew zakazowi może być wyższy niż za samo spożycie.

Mandat za usiłowanie spożycia alkoholu wbrew zakazowi może być wyższy niż za samo spożycie. Art. 43(1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.11.1982 roku penalizuje spożywanie alkoholu w określonych miejscach i czasie m.in:

  1. na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;
  2. na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
  3. w miejscach i czasie masowych zgromadzeń; 
  4. w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; 
  5. na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Złamanie powyższego zakazu zagrożone jest karą grzywny. Karalne jest także usiłowanie spożycia alkoholu wbrew zakazowi. Możliwe jest także orzeczenie przepadku napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, co dla niejednego sprawcy wykroczenia stanowi najdotkliwszą karę – szczególnie gdy w pobliżu nie znajduje się żaden otwarty sklep monopolowy.

Art. 11 § 1 Kodeksu wykroczeń stanowi, iż odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. Karę za usiłowanie wymierza się w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego wykroczenia.

Tak więc jeżeli sprawca usiłował spożywać alkohol wbrew zakazowi to może otrzymać karę grzywny jak za dokonanie spożycia. Karę grzywny za złamanie zakazu spożycia alkoholu wymierza się w postępowaniu mandatowym w granicach od 20 do 500 zł. Jednakże zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 roku w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (nazywanym często taryfikatorem), spożywanie alkoholu wbrew zakazowi karane jest mandatem w wysokości 100 zł. Rozporządzenie milczy zaś o usiłowaniu spożycia alkoholu.

Tym samym do usiłowania spożycia stosuje się przepisy Kodeksu wykroczeń i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, a na podstawie tych przepisów mandat karny z usiłowanie spożycia alkoholu wbrew zakazowi wynosi od 20 do 500 zł. Linia obrony, jakoby jedynie zamierzało się spożyć alkohol w miejscu zabronionym, może okazać się więc zdecydowanie kosztowniejsza niż przyznanie się do spożycia.

 

Wpis ten nie stanowi opinii lub porady prawnej w rozumieniu obowiązującego prawa. Ma on wyłącznie informacyjny charakter, stanowiąc wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze. Autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Szeroka sieć powiązań i współpraca z różnymi specjalistami pozwala nam rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy prawne naszych Klientów.

KONTAKT Kontakt do nas