Kancelaria Adwokacka Oferta

Podział majątku wspólnego małżonków

Podział majątku wspólnego małżonków

Nasza Kancelaria prowadzeni efektywne postępowania o podział majątku wspólnego małżonków. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu efektywnie wspieramy naszych klientów w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego. Sprawy o podział majątku wspólnego małżonków potrafią być bardzo skomplikowane i najczęściej wiążą się dodatkowo z rozwodem. Fachowa i rzetelna pomoc prawna jest nieoceniona w tak ważnych sprawach jak podział majątku. Nie warto skazywać się na nietrafne decyzje, które niosą za sobą przykre finansowe konsekwencje. 

Jak działamy?

Na pierwszym spotkaniu analizujemy Twoją sytuację prawną dotyczącą majątku wspólnego. Przedstawiamy Ci możliwe rozwiązania oraz strategię na prowadzenie postępowania o podział majątku wspólnego. Ustalamy jakie dowody należy przeprowadzić przed Sądem. Realnie oceniamy Twoje szanse i nie obiecujemy rzeczy niemożliwych.

Następnie przygotowujemy wniosek o podział majątku wspólnego (ewentualnie odpowiedź na wniosek, jeżeli to nie Ty złożyłeś wniosek) i składamy go do Sądu. W razie potrzeby przygotowujemy kolejne pisma procesowe. Natomiast jeśli do podziału majątku ma dojść w drodze umowy, przygotowujemy taką umowę, tak aby zabezpieczyć Twój interes.

Uczestniczymy z Tobą na każdej rozprawie sądowej. Przed każdą rozprawą spotykamy się i omawiamy bieżące problemy, tak aby zawsze znać Twoją aktualną sytuację i skutecznie przedstawiać argumentację przed Sądem.

Wspieramy Cię, aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

Jeżeli są widoki na polubowne zakończenie sprawy, prowadzimy rozmowy z drugą stroną na wszystkie istotne kwestie związane ze sprawą.

Pamiętaj, że nie ujawnimy bez Twojej zgody żadnej informacji, którą nam przekażesz. Zachowanie tajemnicy adwokackiej i działanie na Twoją korzyść jest dla nas najważniejszą wartością

Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia sprawy o podział majątku wspólnego?

Na pierwsze spotkanie najlepiej zebrać ze sobą wszystkie dokumenty, które mogą być potrzebne do przeprowadzenia analizy prawnej i przygotowania pisma procesowego, takie jak:

 - wyrok rozwodowy,

- wyrok ustanawiający rozdzielność majątkową,

- umowa majątkowa małżeńska np. o rozdzielności majątkowej,

- akty notarialne dotyczące nieruchomości,

- dowody potwierdzające dokonanie nakładów np. rachunki, faktury,

- umowy kredytowe,

- dowody rejestracyjne pojazdów,

- umowy zakupu rzeczy ruchomych – pojazdów, AGD, RTV i innych

- rachunki za media,

-potwierdzenia opłacenia podatków od nieruchomości.

Jaki jest koszt sprawy o podział majątku wspólnego?

Koszt sprawy uzależniony jest od drogi jaką wybierzesz do jej załatwienia. Jeśli podział majątku wspólnego ma nastąpić w drodze umowy i w skład tego majątku wchodzi nieruchomość, to Twoim kosztem będą opłaty pobierane przez notariusza. Natomiast umowa o podział majątku wspólnego, która nie dotyczy nieruchomości, można zostać spisana bez notariusza najlepiej w formie pisemnej. W braku porozumienia niezbędne jest wystąpienie na drogę postępowania sądowego. Opłata od wniosku o podział majątku wspólnego wynosi 1.000 zł. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę  w kwocie 300 zł.

Na czym polega podział majątku?

Podział polega na wyjściu ze współwłasności, która powstała przez to, że małżonkowie nabywali różne rzeczy i prawa razem.

Istnieje kilka sposobów wyjścia ze współwłasności:

1.można przyznać na wyłączną własność każdemu z małżonków poszczególne rzeczy np. mąż otrzymuje samochód i ziemię o łącznej wartości 200 tyś. zł, a żona mieszkania o wartości 200 tyś. zł – bez obowiązku wzajemnych spłat, albowiem każdy z małżonków otrzymał majątek o tej samej wartości,

2. można przyznać jednemu z małżonków wyłączną własność jakiegoś składnika majątku (np. mieszkania) z jednoczesnym obowiązkiem spłaty odpowiedniej kwoty na rzecz drugiego z małżonków np. mąż otrzymuje mieszkanie o wartości 200 tyś. zł z obowiązkiem spłaty udziału żony w kwocie 100 tyś. zł,

3. można dokonać sprzedaży wszystkich składników i podzielić się uzyskanymi pieniędzmi.

W praktyce najczęstszymi sposobami podziału jest pierwszy i drugi z wymienionych wyżej, przy czym często dochodzi do różnego rodzaju hybrydy powyższych rozwiązań.

Nierówne udziały w majątku i rozliczenie nakładów

Postępowanie w przedmiocie podziału majątku wspólnego może obejmować również rozstrzygnięcia o innych roszczeniach majątkowych stron postępowania sądowego. W postępowaniu sądowym można żądać ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym. Żądanie to będzie zazwyczaj uzasadnione nierównym przyczynieniem się małżonków do powstania tego majątku.

Ponadto sąd rozstrzyga również zgłoszone żądania:

1.o zwrot wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty i z majątku osobistego na majątek wspólny

2.o ustalenie czy dany przedmiot należy do majątku wspólnego czy do majątku osobistego jednego z małżonków,

3.rozstrzygnięcia o wzajemnych roszczeniach z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego.

4.rozliczenia pobranych pożytków i innych przychodów.

 

Zadzwoń, aby umówić się na spotkanie!

Powrót

Szeroka sieć powiązań i współpraca z różnymi specjalistami pozwala nam rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy prawne naszych Klientów.

KONTAKT Kontakt do nas