Kancelaria Adwokacka Oferta

Spadki

Spadki

Nasza Kancelaria pomaga w załatwianiu wszelkich spraw spadkowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu efektywnie wspieramy naszych klientów w sprawach dotyczących spadków. Sprawy dotyczące spadków potrafią być bardzo skomplikowane i długotrwałe. Fachowa i rzetelna pomoc prawna jest nieoceniona w sprawach o spadek. Nie warto skazywać się na nietrafne decyzje, które niosą za sobą przykre finansowe konsekwencje, np. w postaci odziedziczenia długów.

Czym się zajmujemy?

Ramy tej specjalizacji obejmują:

  1. stwierdzenie nabycia, przyjęcia bądź odrzucenia spadku, 
  2. doradztwo w zakresie sporządzenia testamentu, z uwzględnieniem wydziedziczenia,
  3. unieważnienia testamentu lub jego ważności,
  4. wyjawienia przedmiotów spadku,
  5. dochodzenia roszczeń o zachowek,
  6. podział majątku spadkowego.

Jeśli chcesz sprawnie przeprowadzić postępowanie spadkowe lub uzyskać fachową poradę prawną w sprawie spadku, aby kłótnie o majątek nie pogorszyły sytuacji rodzinnej, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką.

Jak działamy?

Na pierwszym spotkaniu analizujemy Twoją sytuację prawną dotyczącą spadku. Przedstawiamy Ci możliwe rozwiązania oraz strategię na prowadzenie postępowania o spadek. Ustalamy jakie kolejne kroki należy wykonać. Realnie oceniamy Twoje szanse na spadek i nie obiecujemy rzeczy niemożliwych.

Następnie przygotowujemy stosowne pisma i składamy je do odpowiednich organów, np. sądu lub urzędu skarbowego. Natomiast jeśli do zakończenia sprawy spadkowej ma dojść w drodze umowy, przygotowujemy taką umowę, tak aby zabezpieczyć Twój interes.

W przypadku, gdy sprawa trafi do sądu uczestniczymy z Tobą na każdej rozprawie sądowej. Przed każdą rozprawą spotykamy się i omawiamy bieżące problemy, tak aby zawsze znać Twoją aktualną sytuację i skutecznie przedstawiać argumentację przed sądem.

Wspieramy Cię, aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

Jeżeli są widoki na polubowne zakończenie sprawy, prowadzimy rozmowy z drugą stroną na wszystkie istotne kwestie związane ze sprawą.

Pamiętaj, że nie ujawnimy bez Twojej zgody żadnej informacji, którą nam przekażesz. Zachowanie tajemnicy adwokackiej i działanie na Twoją korzyść jest dla nas najważniejszą wartością.

Jakie dokumenty są potrzebne w sprawie spadkowej?

Na pierwsze spotkanie najlepiej zebrać ze sobą wszystkie dokumenty, które mogą być potrzebne do przeprowadzenia analizy prawnej i przygotowania odpowiednich pism, takie jak:

 - akt zgonu,

- skrócone odpisy aktów  urodzenia spadkobierców,

- skrócone odpisy aktów małżeństwa (jeśli doszło do zmiany nazwiska w wyniku zawarcia związku małżeńskiego),

- dotychczasowe dokumenty spadkowe takie jak stwierdzenie nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia sporządzone u notariusza,

- wyrok ustanawiający rozdzielność majątkową,

- umowa majątkowa małżeńska np. o rozdzielności majątkowej,

- akty notarialne dotyczące nieruchomości,

- dowody potwierdzające dokonanie nakładów np. rachunki, faktury,

- dowody rejestracyjne pojazdów.

 

JAK PRZEBIEGA SPRAWA SPADKOWA?

1.Przyjęcie albo odrzucenie spadku

Spadkobiercy z chwilą otwarcia spadku (z chwilą śmierci spadkodawcy) wchodzą w całokształt sytuacji prawnej spadkodawcy. Odnosząc się do majątku spadkodawcy, jego spadkobiercy stają się współwłaścicielami całego majątku spadkodawcy.

Spadkobiorcy od momentu dowiedzenia się, iż stali się spadkobiercami mają 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o tym czy przyjmują spadek, czy też go odrzucają. Oświadczenie takie można złożyć przed sądem lub przed notariuszem.

W przypadku przyjęcia spadku możliwe są dwie opcje takiego przyjęcia: 

  1. przyjęcie wprost – oznacza to że przyjmujemy spadek z jego wszystkimi prawami, obowiązkami i zobowiązaniami,
  2. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza- spadkobierca odpowiada za długi spadkodawcy, ale tylko do wysokości wartości masy spadkowej (np. spadek zawiera w sobie samochód wartości 10.000 zł i 100.000 zł długów – odpowiadasz tylko do kwoty 10.000 zł)

Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dowiedziałeś się o tym, iż jesteś spadkobiercą nie złożysz żadnego oświadczenia w tym przedmiocie, przepisy prawa stwierdzają, iż przyjąłeś wtedy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

W przypadku odrzucenia spadku przez spadkobiercę traktuje się go tak jakby nie dożył otwarcia spadku i jest on wyłączony z dziedziczenia. Pamiętaj jednak, że w jego miejsce wchodzą dalsi spadkobiercy spadkodawcy, np. dzieci odrzucającego spadek (Przykład: jeden z synów spadkodawcy odrzucił po nim spadek – w jego miejsce wchodzą jego dzieci. One również powinny odrzucić spadek, albowiem odrzucenie spadku przez rodzica nie rozciąga się na jego zstępnych).

Co jeżeli spadkobiercą jest małoletnie dziecko?

W sytuacji gdy spadkobiercą jest małoletnie dziecko przyjęcie lub odrzucenie spadku w jego imieniu przez rodziców stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka, albowiem spadek nie jest wtedy własnością rodzica, ale jego dziecka. Niezbędne jest uzyskanie zgody sądu na dokonanie czynności przyjęcia lub odrzucenia  spadku. Pamiętaj, że dziecko też obowiązuje 6 miesięczny termin do złożenia oświadczenia. W tym czasie powinno się więc co najmniej wszcząć postępowanie przed sądem o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przyjęcia lub odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka.

2.Stwierdzenie nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia

Na tym etapie postępowania ustalamy kto jest spadkobiercą i w jakim ułamku spadkobiercy dziedziczą spadek. Ustalenie to może nastąpić bądź przed sądem – toczy się wtedy postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, lub przed notariuszem – notariusz sporządza wtedy akt poświadczenia dziedziczenia. Oba dokumenty co do zasady mają jednakową moc prawną, jednakże nie mogą się one dublować i tylko jeden z nich może funkcjonować w obrocie prawnym. W przypadku kolizji sąd spadku uchyla akt poświadczenia dziedziczenia  i obowiązuje  postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane przez sąd. W trakcie tego postępowania sądowego możliwe jest złożenie oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

3.Dział spadku

Dział spadku to postępowanie, którego celem jest rozdysponowanie rzeczy i praw wchodzących w skład spadku do majątku poszczególnych spadkobierców. To na tym etapie dzieli się konkretny majątek spadkowy. Pamiętać jednak należy, iż przedmiotem działu spadku mogą być tylko aktywa spadkowe, a nie długi spadkowe. Spadkobiercy mogą między sobą umówić się kto i za jakie długi odpowiada, jednakże umowa taka nie jest skuteczna względem osób trzecich.

Istnieją dwa sposoby dokonania działu spadku: umowny lub sądowy.

W przypadku umownego działu spadku niezbędna jest zgoda wszystkich spadkobierców, a dodatkowo jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość umowę taką należy sporządzić w formie aktu notarialnego. W przypadku braku porozumienia możliwy jest sądowy dział spadku.

W toku postępowania sądowego o dział spadku sąd ustala przede wszystkim skład majątku spadkowego oraz jego wartość. Kluczowe dla ustalenia stanu majątku spadkowego ma chwila otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy), zaś dla ustalenia wartości tego majątku chwila dokonania działu.

Sąd rozstrzyga równie inne kwestie takie jak:

1.istnienie zapisów zwykłych,

2.wzajemne roszczenia miedzy między spadkobiercami z tytułu posiadania przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków, poczynionych nakładów i spłaconych długów spadkowych,

Sąd może podzielić spadek fizycznie, tj. przyznać je poszczególnym spadkobiercom z ewentualnymi dopłatami, jeżeli przyznany składnik majątku spadkowego nie odpowiada udziałowi:

Przykład A: w skład spadku wchodzi jedynie dom o wartości 100.000 zł. Jest dwóch spadkobierców A i B. Każdy z nich dziedziczy ½ spadku. Spadkobierca A otrzymuje dom wartości 100.000 zł z obowiązkiem spłaty spadkobiercy B w wysokości 50.000 zł.

Przykład B: w skład spadku wchodzi jedynie dom. Dom może zostać podzielony na pół tak aby wydzielić dwie odrębne nieruchomości. A i B otrzymują po połowie domu bez spłat.

Sąd może również w pewnych sytuacjach dokonać tzw. podziału cywilnego, a więc sprzedać przedmioty należące do spadku i uzyskane z takiej sprzedaży kwoty podzielić między spadkobierców zgodnie z ich udziałami:

Przykład: w skład spadku wchodzi dom o wartości 100.000 zł. Jest dwóch spadkobierców A i B, którzy dziedziczą po 1/2. Żaden ze spadkobierców nie jest zainteresowany, aby uzyskać dom na własność. Sąd za pośrednictwem komornika sprzeda ten dom i podzieli uzyskane kwoty po odjęciu kosztów sprzedaży pomiędzy dwóch spadkobierców.

Zachowek

Czasem zdarza się, że spadkobierca ustawowy nie otrzyma od spadkodawcy (czy to za życia spadkodawcy czy też po jego śmierci w ramach spadku) żadnego majątku lub niewielką jego część. Dzieje się tak, gdy spadkodawca nie uwzględnił takiego spadkobiercy w testamencie lub np. rozdysponował za swojego życia całym lub większością swojego majątku z pominięciem tego spadkobiercy.

Przepisy prawa dotyczące zachowku regulują jaką minimalną kwotę z majtku spadkodawcy powinien otrzymać spadkobierca ustawowy.  Do kręgu uprawnionych należą zstępni (a więc dzieci spadkodawcy), małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Rodzeństwo i dalsi krewni nie są uprawnieni do żądania zachowku.

Uprawnionym przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty odpowiadającą 1/2 wartości udziału spadkowego jaki by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, zaś gdy taki spadkobierca jest małoletni lub trwale niezdolnym do pracy 2/3 wartości tego udziału.

Przykład: spadkobierca w drodze testamentu przekazał cały majątek spadkowy na rzecz żony. Do kręgu spadkobierców ustawowych należy jeszcze jego syn, który ma 15 lat, a więc jest małoletni. Gdyby syn dziedziczył na podstawie ustawy otrzymałby 1/2 spadku. Ponieważ nie został on uwzględniony w testamencie i jest małoletni może żądać od żony spadkodawcy kwoty odpowiadającej 1/2 x 2/3 =1/3 wartości spadku.

Sprawy o zachowek należy wytoczyć przed sądem w drodze powództwa o zapłatę. Roszczenie o zachowek przedawnia się w terminie 5 lat przy czym:

  1. roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.
  2. roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku.

 Zadzwoń, aby umówić się na spotkanie!

Powrót

Szeroka sieć powiązań i współpraca z różnymi specjalistami pozwala nam rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy prawne naszych Klientów.

KONTAKT Kontakt do nas