Kancelaria Adwokacka Oferta

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Nasza Kancelaria prowadzi efektywne postępowania w zakresie upadłości konsumenckiej. Współpraca z nami pozwoli Ci pozbyć się długów i wrócić do normalnego życia!

Pamiętaj, że osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze również mogą ogłosić upadłość konsumencką, pod warunkiem zamknięcia działalności gospodarczej. Po zamknięciu działalności gospodarczej przedsiębiorca staje się konsumentem i jest uprawniony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jakich długów można się pozbyć dzięki upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka najczęściej pozwala pozbyć się długów z tytułu:

- kredytów i pożyczek bankowych,

- pożyczek od parabanków tzw. chwilówek,

- nieuregulowanych podatków (dochodowy, VAT, PCC, od nieruchomości, od środków transportu itp.),

- nieopłaconych składek ZUS,

- pożyczek od osób prywatnych,

- zobowiązań pochodzących  z jednoosobowej działalności gospodarczej, np. niezapłaconych faktur,

- czynszów mieszkaniowych, opłat za wodę, gaz, prąd, telefon, internet.

Nie podlegają umorzeniu m.in. długi z tytułu:

- alimentów,

- rent odszkodowawczych za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,

- kar i obowiązków orzeczonych przez sądy wynikających z przestępstwa lub wykroczenia.

Kompleksowe wsparcie w procedurze oddłużania konsumenta

Współpracując z naszą Kancelarią, możesz liczyć na kompleksowe wsparcie w całej procedurze umarzania Twojego zadłużenia. Na pierwszym spotkaniu przedstawisz nam swoją sytuację finansową oraz przyczyny, które doprowadziły Cię do upadłości. Uzyskamy od Ciebie informacje niezbędne do kontaktu z firmami i instytucjami, które występują z roszczeniami względem Ciebie.

Analiza prawna sytuacji finansowej.

W kolejnym kroku przeanalizujemy Twoją sytuację finansową, strukturę Twoich zobowiązań i ocenimy czy podlegają one oddłużeniu. Tylko tak będziesz w stanie pozbyć się wszystkich swoich długów!

Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Mając rzetelne dane dotyczące Twojej sytuacji finansowej sporządzimy i złożymy wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Profesjonalne przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości jest kluczowe dla prawidłowego przebiegu procedury oddłużania.

Ogłoszenie upadłości i dalsze postępowanie

Sąd uwzględniając przygotowany przez nas wniosek ogłosi Twoją upadłość i powoła syndyka. W toku postępowania upadłościowego będziemy składać w Twoim imieniu skargi, zażalenia lub inne pisma oraz reprezentować Cię przed sądem oraz syndykiem. Syndyk to osoba, która prowadzi postępowanie upadłościowe w zakresie m.in. spieniężenia Twojego majątku. Syndyk przejmie kontrolę nad Twoim majątkiem, który wchodzi do masy upadłościowej. Zadanie syndyka to likwidacja tego majątku i zaspokojenie wierzycieli.  Nasza Kancelaria czuwa, aby syndyk nie przekraczał swoich uprawnień i nie działał z pokrzywdzeniem Ciebie i Twojej rodziny, np. aby pozostawił na czas trwania postępowania upadłościowego do Twojej dyspozycji niezbędne środki do życia. Ponadto syndyk wymaga często, aby składać mu osobiście wyjaśnienia co do majątku lub innych kwestii związanych z postępowaniem. Będziemy wspierać Ciebie w takich rozmowach i w razie potrzeby uczestniczyć w spotkaniach z syndykiem.

Umorzenie długów

Jeżeli z Twojego majątku syndykowi nie uda się spłacić wszystkich wierzycieli, ale sumiennie realizowałeś nałożone na Ciebie obowiązki, możliwe będzie umorzenie Twoich pozostałych długów. Nasza Kancelaria podejmie wszelkie możliwe kroki, abyś został uwolniony od swoich długów. Profesjonalne prowadzenie postępowania upadłościowego znacząco zwiększa szanse na osiągniecie zasadniczego celu tego postępowania jakim jest dla Ciebie uwolnienie się od długów.

Potrzebne dokumenty

Na pierwsze spotkanie najlepiej zebrać ze sobą wszystkie dokumenty, które mogą być pomocne w ocenie stanu Twojego zadłużenia takie jak:

- umowy kredytów i pożyczek w miarę możliwości wraz z aktualnym saldem,

- wypowiedzenia umów kredytowych i pożyczek,

- wyroki sądowe,

- pisma od komornika,

- wezwania do zapłaty,

- podpisane ugody,

- pisma z ZUS oraz z Urzędu Skarbowego,

- potwierdzenia salda zadłużenia mieszkania, opłat za wodę, prąd, gaz, telefon, internet i tv,

 Dodatkowo zabierz ze sobą dokumenty, które potwierdzą jakie uzyskujesz zarobki, jaki posiadasz aktualnie majątek oraz jakie są koszty życia Twojego i Twojej najbliższej rodziny takie jak:

 - umowa o pracę, zlecenie, o dzieło,

- zaświadczenie o zarejestrowaniu jako bezrobotny,

- potwierdzenie waloryzacji renty lub emerytury,

- akty notarialne lub numery ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących Twoją własność,

- wyciągi bankowe potwierdzające stan środków finansowych,

- dowody rejestracyjne pojazdów stanowiących Twoją własność,

- odpisy aktów urodzenia dzieci będących na utrzymaniu,

- odpis skrócony aktu małżeństwa,

- umowy majątkowe małżeńskie,

- potwierdzenie wysokości czynszu,

- rachunki za prąd, gaz, wodę, telefon, internet i tv,

- inne niezbędne wydatki ponoszone każdego miesiąca

Przyczyny powstania zadłużenia mogą być różne, takie jak utrata pracy, kontraktu, choroba Twoja lub kogoś z rodziny, nieszczęśliwy wypadek, oszustwo na Twoją niekorzyść, problemy związane z pandemią wirusa itp. Zabierz na spotkanie także dokumenty, które mogą wykazać przyczyny powstania zaległości takie jak:

- dokumentacja medyczna,

- wypowiedzenie umowy o pracę czy też rozwiązanie kontraktów,

- potwierdzenie zaistnienia wypadku.

Zadzwoń, aby umówić się na spotkanie. To pierwszy krok do oddłużenia!

Powrót

Szeroka sieć powiązań i współpraca z różnymi specjalistami pozwala nam rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy prawne naszych Klientów.

KONTAKT Kontakt do nas